پیتزا سالامی

پیتزا سالامی

1398/05/28
زمان آماده سازی مواد اولیه پیتزا سالامی حدودا 10دقیقه و زمان پخت پیتزا سالامی در حدود 10 دقیقه میباشد. پیتزا سالامی را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه پیتزا سالامی برای 4 ن...
چیکن ساتای

چیکن ساتای

1398/05/28
زمان آماده سازی مواد اولیه چیکن ساتای حدودا 1 ساعت و و 20 دقیقه و زمان پخت چیکن ساتای در حدود 20 دقیقه میباشد. چیکن ساتای را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه چیکن ساتای برای 4 نف...
کباب یونانی

کباب یونانی

1398/05/28
زمان آماده سازی مواد اولیه کباب یونانی حدودا 2 ساعت و زمان پخت کباب یونانی در حدود 20 دقیقه میباشد. کباب یونانی را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه کباب یونانی برای 6 نفر من...
گوشت قلقلی مغزدار

گوشت قلقلی مغزدار

1398/05/27
زمان آماده سازی مواد اولیه گوشت قلقلی مغزدار حدودا 40 دقیقه و زمان پخت گوشت قلقلی مغزدار در حدود 20 دقیقه میباشد. گوشت قلقلی را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه گوشت قلقلی مغزدار برای...
تالیاتلی با ژامبون

تالیاتلی با ژامبون

1398/05/27
زمان آماده سازی مواد اولیه تالیاتلی حدودا 20 دقیقه و زمان پخت تالیاتلی در حدود 15 دقیقه میباشد. تالیاتلی را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه تالیاتلی برای 4 نفر مناسب میباشد...
کباب گوشت اسپانیایی

کباب گوشت اسپانیایی

1398/05/27
زمان آماده سازی مواد اولیه کباب گوشت اسپانیایی حدودا 20 دقیقه و زمان پخت کباب گوشت اسپانیایی در حدود 30 دقیقه میباشد. کباب گوشت را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه کباب گوشت اسپا...
جوجه کباب اسپانیایی

جوجه کباب اسپانیایی

1398/05/27
زمان آماده سازی مواد اولیه جوجه کباب اسپانیایی حدودا 2 ساعت و زمان پخت جوجه کباب اسپانیایی در حدود 20 دقیقه میباشد. جوجه کباب اسپانیایی را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه جوجه ک...
فیله سالمون

فیله سالمون

1398/05/27
زمان آماده سازی مواد اولیهفیله سالمون حدودا 15 دقیقه و زمان پخت فیله سالمون در حدود 40 دقیقه میباشد. فیله سالمون را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه فیله سالمون برای 6 نفر م...
پلو پاکستانی

پلو پاکستانی

1398/05/27
زمان آماده سازی مواد اولیه پلو پاکستانی حدودا 20 دقیقه و زمان پخت پلو پاکستانی در حدود 25 دقیقه میباشد. پلو پاکستانی را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه پلو پاکستانی برای 5 نفر&n...
پیتزا نیویورکی

پیتزا نیویورکی

1398/05/26
زمان آماده سازی مواد اولیه پیتزا نیویورکی حدودا 15 دقیقه و زمان پخت پیتزا نیویورکی حدود 10دقیقه میباشد. پیتزا نیویورکی را می توانید به عنوان نهار، میان وعده و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه پیتزا نیویورکی بر...
رولت فرانسوی

رولت فرانسوی

1398/05/26
زمان آماده سازی مواد اولیه رولت فرانسوی حدودا 15 دقیقه و زمان پخت رولت فرانسوی حدود 5 دقیقه میباشد. رولت فرانسوی را می توانید به عنوان صبحانه، میان وعده و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه رولت فرانسوی برای...
مرغ بلغاری

مرغ بلغاری

1398/05/26
زمان آماده سازی مواد اولیه مرغ بلغاری حدودا 30 دقیقه و زمان پخت مرغ بلغاری در حدود 40 دقیقه میباشد. مرغ بلغاری را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه مرغ بلغاری برای 4 نفر ...
اسپاگتی ایتالیایی

اسپاگتی ایتالیایی

1398/04/12
زمان آماده سازی مواد اولیهاسپاگتی ایتالیایی حدودا 1 ساعت و 10 دقیقه و زمان پخت و انتظار آن در حدود 20 دقیقه میباشد. اسپاگتی ایتالیایی را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اسپاگتی ایتال...
پیتزا نیویورکی

پیتزا نیویورکی

1398/04/12
زمان آماده سازی مواد اولیه پیتزا نیویورکی حدودا 15 دقیقه بوده و زمان پخت و انتظار آن در حدود 15دقیقه میباشد. پیتزا نیویورکی را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه پیتزا نیویورکی برای&nbs...
خوراک مرغ ایتالیایی

خوراک مرغ ایتالیایی

1398/04/12
زمان آماده سازی مواد اولیه خوراک مرغ ایتالیایی حدودا 15 دقیقه و زمان پخت و انتظار آن در حدود 50 دقیقه میباشد. خوراک مرغ ایتالیایی را می توانید به عنوان وعده نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه خوراک مرغ ای...
اشترودل گوشت

اشترودل گوشت

1398/04/12
زمان آماده سازی مواد اولیه اشترودل گوشت حدودا 40 دقیقه و زمان پخت و انتظار آن در حدود 20 دقیقه میباشد. اشترودل گوشت را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه اشترودل گوشت برای 4 نفر&nb...
کبه عربی

کبه عربی

1398/04/12
زمان آماده سازی مواد اولیه کبه عربی حدودا 1 ساعت و زمان پخت و انتظار آن در حدود 10 دقیقه میباشد. کبه عربی را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه کبه عربی برای 4 نفر مناسب میباش...
املت ایتالیایی

املت ایتالیایی

1398/04/12
 زمان پخت و انتظاراملت ایتالیایی حدود 15 دقیقه میباشد. املت ایتالیایی را می توانید در وعده صبحانه، میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه املت ایتالیایی برای 2 نفر مناسب میباشد. ب...
تاکوی میگو

تاکوی میگو

1398/04/11
زمان آماده سازی مواد اولیه تاکوی میگو حدودا 10 دقیقه بوده و زمان پخت و انتظار آن در حدود 45 دقیقه میباشد. تاکوی میگو را می توانید به عنوان نهار، میان وعده و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه تاکوی میگو برای&nbs...
ماکارونی ایتالیایی

ماکارونی ایتالیایی

1398/04/11
زمان آماده سازی مواد اولیه ماکارونی ایتالیایی حدودا 15 دقیقه بوده و زمان پخت و انتظار آن در حدود 30 دقیقه میباشد. ماکارونی ایتالیایی را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه ماکارونی ...
ماهی کبابی با سس اسپانیایی

ماهی کبابی با سس اسپانیایی

1398/04/11
زمان آماده سازی مواد اولیه ماهی کبابی با سس اسپانیایی حدودا 15 دقیقه بوده و زمان پخت و انتظار آن در حدود 10دقیقه میباشد . ماهی کبابی با سس اسپانیایی را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهی...
جوجه چینی

جوجه چینی

1398/04/11
زمان آماده سازی مواد اولیه جوجه چینی حدودا 30 دقیقه بوده و زمان پخت و انتظار آن در حدود 30دقیقه میباشد. جوجه چینی را می توانید به عنوان نهار، میان وعده و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 2 نفر م...
مرغ تنوری با پاستا

مرغ تنوری با پاستا

1398/04/11
زمان آماده سازی مواد اولیه مرغ تنوری با پاستا حدودا 30 دقیقه بوده و زمان پخت و انتظار آن در حدود 45 دقیقه میباشد. مرغ تنوری ایتالیایی را می توانید به عنوان نهار، میان وعده و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه بر...
بورقی ترکیه

بورقی ترکیه

1398/04/11
زمان آماده سازی مواد اولیه بورقی ترکیه حدودا 10 دقیقه بوده و زمان پخت و انتظار آن در حدود 20دقیقه میباشد. بورقی ترکیه را می توانید به عنوان نهار، میان وعده، شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه بورقی ترک...
استیک شتر مرغ با سیر و جعفری

استیک شتر مرغ با سیر و جعفری

1397/07/14
همانطور که میدانید استیک شتر مرغ جزو استیک میباشد. زمان آماده سازی مواد اولیه استیک شتر مرغ حدود 8:20 دقیقه است و زمان پخت استیک شتر مرغ حدود 20 دقیقه است. استیک شتر مرغ را می توانید در وعده نهار - شام - سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه استیک ش...
ساندویچ میگو

ساندویچ میگو

1397/07/13
زمان آماده سازی مواد اولیه ساندویچ میگو حدودا 55 دقیقه است. زمان پخت و انتظار ساندویچ میگو در حدود 20 دقیقه میباشد. ساندویچ میگو را می توانید درهمه وعده ها سرو کنید. با بخش غذای خارجی سایت آکسان پلاس همراه باشید.    
استیک مرغ با قارچ

استیک مرغ با قارچ

1397/07/13
استیک مرغ با قارچ جزو استیک میباشد. زمان آماده سازی مواد اولیه استیک مرغ با قارچ حدودا 2:45 دقیقه است. زمان پخت و انتظار استیک مرغ با قارچ در حدود 30 دقیقه میباشد. استیک مرغ با قارچ را می توانید در وعده نهار - شام - سرو کنید. با بخش غذای خارجی سایت آ...
ساندویچ قارچ کبابی لذیذ

ساندویچ قارچ کبابی لذیذ

1397/07/12
 ساندویچ قارچ کبابی غذایی است که هم خوشمزه است و هم سریع آماده میشود. با بخش غذای خارجی سایت آکسان پلاس همراه باشید.    
پخت پاستای لاشریمپ

پخت پاستای لاشریمپ

1397/07/12
برای یادگیری یک پاستای خوشمزه با بخش غذای خارجی سایت آکسان پلاس همراه باشید.    
میگو با پنیر سفید

میگو با پنیر سفید

1397/07/11
زمان پخت و انتظار میگو با پنیر سفید در حدود 30 دقیقه می باشد. میگو با پنیر سفید را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه میگو با پنیر سفید برای 4 نفر مناسب میباشد. با بخش غذای خارجی سایت آکسان پلاس همراه...
استیک ماهی

استیک ماهی

1397/07/11
زمان آماده سازی مواد اولیه استیک ماهی حدودا 10 دقیقه بوده و  زمان پخت و انتظار استیک ماهی در حدود 10 دقیقه می باشد. استیک ماهی را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه استیک ماهی برای 2 نفر مناسب می...
فراید چیکن

فراید چیکن

1397/07/11
طبق منابع فراید چیکن جزو خوراک - مرغ و پرنده میباشد زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج فراید چیکن حدودا 5 ساعت و 0 دقیقه و زمان پخت و انتظار فراید چیکن در حدود 20 دقیقه میباشد. فراید چیکن را می توانید در وعده نهار - شام - سرو کنید. توجه نمایید مقدا...
هات داگ مارپیچی

هات داگ مارپیچی

1397/07/11
زمان آماده سازی مواد اولیه هات داگ مارپیچی حدودا 1 ساعت و زمان پخت و انتظار هات داگ مارپیچی در حدود 20 دقیقه می باشد. هات داگ مارپیجی را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه هات داگ مارپیچی برای 6 نفر م...
طرز تهیه کوفته هندی

طرز تهیه کوفته هندی

1397/07/10
کوفته هندی غذایی تند و خوشمزه با مواد مغذی برای سلیقه شما. با بخش غذای خارجی سایت آکسان پلاس همراه باشید.  
ماکارونی با پنیر

ماکارونی با پنیر

1397/07/09
زمان آماده سازی مواد اولیه ماکارونی با پنیر حدودا 20 دقیقه بوده و زمان پخت و انتظار ماکارونی با پنیر در حدود 1 ساعت دقیقه می باشد. ماکارونی با پنیر را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه...
طرز درست کردن پاستا با مرغ

طرز درست کردن پاستا با مرغ

1397/07/08
زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا 15 دقیقه و زمان پخت و انتظار آن در حدود 40 دقیقه میباشد. پاستا با مرغ را می توانید در وعده نهار - شام - پیش غذا - سرو کنید. همچنین میتوان در ماه رمضان به عنوان افطار - میل کرد. توجه نمایید مقدار مواد اولی...
پاستا با لوبیا چیتی

پاستا با لوبیا چیتی

1397/07/08
پاستا با خوراک لوبیا چیتی جزو غذای ملل - ایتایایی میباشد. زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا 50 دقیقه است. پاستا با خوراک لوبیا چیتی را می توانید در وعده نهار - شام - پیش غذا - سرو کنید . توجه نمایید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای 2 نف...
پیتزا ماکارونی با سبزیجات

پیتزا ماکارونی با سبزیجات

1397/03/09
زمان آماده سازی مواد اولیه پیتزا ماکارونی با سبزیجات حدود 30 دقیقه و زمان پخت و انتظار پیتزا ماکارونی با سبزیجات حدود 15 دقیقه می باشد. پیتزای ماکارونی با سبزیجات را می توانید به عنوان نهار و یا شام سرو کنید. توجه داشته باشید که مقدار مواد ...
چیکن استریپس

چیکن استریپس

1397/03/09
زمان آماده سازی مواد اولیه چیکن استریپس حدود 1 ساعت و زمان پخت و انتظار چیکن استریپس حدود 10 دقیقه می باشد. چیکن استریپس را می توانید به عنوان شام و یا پیش غذا سرو کنید. توجه داشته باشید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه چیکن استریپس برای 2 نفر...
اسنک گیاهی

اسنک گیاهی

1397/02/21
اسنک گیاهی جزو غذاهای رژیمی می باشد. زمان آماده سازی مواد اولیه اسنک گیاهی حدودا 10 دقیقه و زمان پخت و انتظار آن هم در حدود 10 دقیقه می باشد. اسنک گیاهی را می توانید به عنوان میان وعده و یا شام سرو کنید. توجه داشته باشید که م...
بیشتر بخوانید
50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

50 جمله معروف از بزرگان عکاسی

1396/09/02
امروز در این مقاله برای علاقه مندان به حرفه عکاسی،  50 جمله معروف و الهام بخش را از عکاسان بزرگ دنیا گذاشتیم تا منبع انگیزه ای گردد برا...
خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

خواص درمانی ترنجبین برای کبد چرب

1396/12/27
فواید کندور با عسل چیست؟

فواید کندور با عسل چیست؟

1397/01/01
اسکالپشور چیست؟

اسکالپشور چیست؟

1396/07/27
محبوبترین‌ها
آشنایی با ماشین ظرفشویی

آشنایی با ماشین ظرفشویی "D164" سامسونگ

1396/11/04
محصول جدید شرکت سامسونگ یعنی ماشین ظرفشویی "D164" سامسونگ با ظرفیت 14 نفره و بازوی شستشوی خطی به یک دستیار تمام عیار برای شستشوی ظ...
با «فین پلاس

با «فین پلاس "Phyn Plus"» مصرف آب را کنترل کن...

1396/10/30
به تازگی گجت «فین پلاس "Phyn Plus"» از کمپانی تازه تاسیس بلکین در نمایشگاه "CE 2018"معرفی شده است. دستگاهی پ...
مشاهده